BELEID & BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit is de afkorting van 'biologische diversiteit' en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet. In het ontwerp provinciaal milieubeleids-plan 2009-2013 legt de provincie Vlaams-Brabant duidelijk de klemtoon op méér biodiversiteit. Om de achteruitgang van biodiversiteit in Boortmeerbeek tegen te gaan, heeft onze afdeling samen met de gemeente gezamenlijke ideeën opgesteld die gebundeld werden in 4 thema's.

 

1. Natuur (in) gebieden:

De verdere versnippering van bossen en (natuur)gebieden moet voorkomen worden en het realiseren van grotere natuurlijke “bio-diverse” complexen is een eerste prioriteit.

 

2. Natuur & soorten:

Belangrijke soorten die een risico lopen te verdwijnen krijgen speciale aandacht.

 

3. Natuur in je buurt:

Natuur is ook belangrijk voor de kwaliteit en de beleving van de buurt.

 

4. Natuur voor iedereen:

Vrijwilligers en groepen zullen betrokken worden om het beleid mee vorm te geven. Omdat we niet alle ideeën tegelijk kunnen implementeren zullen de komende maanden prioriteiten opgesteld worden. Concrete actieplannen zullen worden besproken in de Milieu Advies Raad (MAR) & ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.