Concreet

 

Creëren van corridors tussen verschillende gebieden door aanplanting van hagen, aankoop van gebieden…Aansluiting bij en het lokaal activeren van de bosgroep Groene Corridor om (1) de versnipperingsproblematiek op te vangen (2) boseigenaars te begeleidenOmvorming Canada-populier-bossen naar waardevolle inheems gevarieerd loofbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van het biotoop van de Grote pimpernel in de Dijlevallei met een onderzoek naar de mogelijkheid van een herintroductie van het Pimpernelblauwtje, een in Vlaanderen uitgestorven vlinderPlaatsing & opvolging van nestkasten kerkuilen en nestmanden voor ransuilMet het project "akkervogels- & akkerkruiden" kunnen we zeldzame vogelsoorten zoals de geelgors en ringmus in de winter te voorzien van extra voedselTelling & opvolging van de huiszwaluw & boerenzwaluw populaties.

 

 

 

 

 

Herwaardering van trage wegen, buurtwegen Bermbeheer: opstellen van een beheersplan naar insecten & bloemenVerspreiding van een brochure "bio-diversiteit" voor tuin / nieuw-bouw: vb. vijvers, vlinderstruiken…

 

 

GNOP

 

Januari 2010 richtte gemeente Boortmeerbeek de GNOP-werkgroep opnieuw op. De opdracht van deze werkgroep is de gebiedsgerichte visie uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor natuur en landschap te concretiseren in de gemeente. En dit in samenspraak met eigenaars, landbouwers, natuurbeheerders, wildbeheerseenheden en bewoners, om op een duurzame wijze en op lange termijn een brede maatschappelijke verankering na te streven. Een bijdrage leveren tot een leefbare, attractieve omgeving met meerwaarde voor de bewoners en de bezoekers (toerisme). Het stimuleren van de biodiversiteit werd erkend als een topprioriteit.

Concreet gaat het om:

  • De Dijlevallei te versterken als cultuurlandschap vertrekkende van de bestaande troeven

  • Rastergebied: bijdrage tot verweving van landbouw, natuur met bewoning

  • Het Landbouwgebied aansluitend met Kampenhout vrijwaren als open ruimte

  • Verbindingscorridors prioritaire aandacht te geven, om de volgende doelstellingen te realiseren:

 

Diverse ideeën werden gegroepeerd in 4 thema's. Binnen elke thema worden een aantal prioritaire projecten geselecteerd en via de MAR (Milieu Advies Raad) werden de adviezen goedgekeurd door de gemeente.

 

 

Thema 1 - Natuur in natuurgebieden

Geen verdere versnippering van bossen en (natuur)gebieden. Het realiseren van grotere natuurlijke "bio-diverse" complexen is een eerste prioriteit.In 2010 startten we 2 grote projecten op.Het ontwikkelingsproject Zuureusel-Oude Dijle is gelegen vlakbij het voormalige rustoord Ravenstein. Het afgebakend projectgebied is ongeveer 38,05 ha groot en voor een belangrijk deel eigendom van het OCMW. Het bestaat voornamelijk uit landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het wordt gekenmerkt door de talrijke kleine landschapselementen (oude meanders, grachten, houtkanten, knotwilgen, poelen). Het gebied zal volledig geherwaardeerd worden in samenwerking met de landbouwers. Het projectgebied zal fungeren als verbinding tussen het oostelijk gelegen natuurgebied Pikhakendonk en het westelijk gelegen VEN-gebied van Muizen.Ook de waterkwaliteit staat centraal binnen de gemeente. In het kader van een aantal wegen- en rioleringswerken wordt het riolerings- & regenwater volledig gescheiden. De Dambeek (gelegen tussen de Kallebeekstraat, Pachthofstraat en Nonnenveld) zal helemaal herleven. De oevers en de bermen worden op een ecologische manier heringericht.

 

Thema 2 - Natuur en soorten en hun habitats

Belangrijke soorten die een risico lopen te verdwijnen krijgen speciale aandacht. In 2010 hebben we ons o.a. geconcentreerd op de soorten binnen het ontwikkelingsproject Zuureusel-Oude Dijle dat past in het kader van de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. De IJsvogel, de Boerenzwaluw, de Gewone dwergvleermuis en de Sleedoornpage zijn Koesterburen van onze gemeente. De Zwanebloem en Steenuil behoren tot de Provinciale Prioritaire Soorten (PPS). De uitvoering van het natuurproject komt al deze soorten ten goede. Amfibieën kregen extra aandacht door het onderhoud van bestaande amfibieënpoelen. Stiekem hopen we met het ontwikkelingsproject Zuureusel-Oude Dijle de Kamsalamander opnieuw te kunnen verwelkomen. In het project rond de Zwarte beek worden 2 extra amfibieënpoelen gegraven. In 2011 onderzoeken we tevens de mogelijkheid om amfibieënpoelen bij particulieren te subsidiëren.

 

Thema 3 - Natuur in je buurt, leefomgeving

Natuur is ook belangrijk voor de kwaliteit en de beleving van de buurtBinnen het ontwikkelingsproject Zuureusel-Oude Dijle zullen de werken en het beheer in de mate van het mogelijke door de plaatselijke landbouwer zelf uitgevoerd worden via beheersovereenkomsten met de VLM en de gemeente. Hiernaast wordt er voor de uitvoering van de overige werken zoveel mogelijk gewerkt met lokale landbouwers (via Agro-aanneming) en sociale economie bedrijven. Op deze manier biedt de gemeente als ‘goede huisvader’ kansen aan laaggeschoolde arbeiders uit de regio en blijft de landbouw in het gebied rendabel.

 

Thema 4 - Natuur voor iedereen

Vrijwilligers en groepen worden betrokken worden om het beleid mee vorm te geven. De INL-ploeg en landbouwers(verenigingen) worden nu reeds betrokken bij het beheer van kleine landschapselementen.

Met landbouwers worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten in groenonderhoud en natuurontwikkeling (o.a. in het ontwikkelingsproject Zuureusel-Oude Dijle). Vanuit de GNOP-werkgroep worden educatieve wandelingen en activiteiten voor scholen, verenigingen en de bevolking aangeboden.